Biuro Aktywizacji Społecznej. Skuteczna aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością oraz osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością - Fundacja Widzialni

Wybierz język:

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żólty
 • Kontrast żółto-czarny

Dla niesłyszących

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Biuro Aktywizacji Społecznej. Skuteczna aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością oraz osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością

Strona internetowa projektu: bas.widzialni.org

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu:

1 714 064,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 456 954,74 zł.

Czas trwania projektu:

01.07.2016 – 30.06.2018

Partnerzy projektu:

Projekt został przygotowany we współpracy organizacji pozarządowych – Fundacji Widzialni i Fundacji Oczami Brata.

Założenia projektu:

Projekt BAS zakłada aktywizację społeczno-zawodową, poprzez zmniejszenie dystansu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością oraz osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością zamieszkujących subregion północny woj. śląskiego, w okresie 1.07.16-30.06.2018 r., poprzez podniesienie kwalifikacji 50 uczestników (27 kobiet, 23 mężczyzn), zmotywowanie do poszukiwania zatrudnienia 35 uczestników (19 kobiet, 16 mężczyzn) oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 14 uczestników projektu (8 kobiet, 6 mężczyzn).

Udział w proj. realizowany będzie w oparciu o przygotowaną przez Psychologa oraz Doradcę Zawodowego ścieżkę reintegracji, określającą indywidualne potrzeby uczestników oraz nakreślającą ścieżkę wsparcia przy możliwości skorzystania z:

• Biura Asystentury Społecznej – wsparcie Asystentów Osoby Niepełnosprawnej,

• uczestnictwa w grupowych i indywidualnych spotkaniach mobilizujących,

• wsparcia Trenera Pracy,

• Pośrednika Pracy,

• udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje cyfrowe niezbędne lub pożądane na regionalnym rynku pracy,

• stażu podnoszącego kwalifikacje zawodowe.

Cel projektu:

Celem projektu "Biuro Aktywizacji Społecznej" jest aktywizacja społeczno-zawodowa, poprzez zmniejszenie dystansu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością oraz osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością zamieszkujących subregion północny województwa śląskiego, w okresie 1.07.16-30.06.2018 r., przy wykorzystaniu zindywidualizowanego wsparcia realizowanego w projekcie w oparciu o ścieżkę reintegracji, skutkującej podniesieniem kwalifikacji 50 uczestników projektu (27 kobiet i 23 mężczyzn), zmotywowaniem do poszukiwania zatrudnienia co najmniej 35 uczestników projektu (19 kobiet i 16 mężczyzn) oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 14 uczestników projektu (8 kobiet i 6 mężczyzn).


Artykuły
  Kontakt

  Fundacja Widzialni
  ul. Warszawska 53
  42-202 Częstochowa

  nr tel: 34 325 40 41
  e-mail: biuro@widzialni.org

  Czytaj więcej O fundacji

  Społeczności