Kim jesteśmy - Fundacja Widzialni

Wybierz język:

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żólty
 • Kontrast żółto-czarny

Dla niesłyszących

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Kim jesteśmy

Fundacja Widzialni (www.widzialni.org) zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu. Głównym celem Fundacji jest umożliwienie wszystkim obywatelom swobodnego dostępu do zasobów internetowych niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności, zamożności, sprzętu i oprogramowania. Poprzez swoje szerokie działania organizacja zwraca uwagę opinii publicznej i administracji państwowej na problem dostępności stron internetowych dla osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia cyfrowego.

Nagroda Sektora 3.0

Fundacja jest laureatem nagrody specjalnej „Sektor 3.0” przyznanej przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności za wieloletnie i skuteczne działania na rzecz likwidacji barier powodujących wykluczenie cyfrowe osób niepełnosprawnych.

Wręcznie nagrody Sektor 3.0 normal

Transkrypcja filmu

Medal oraz certyfikat przyznania Fundacji trzeciego miejsca w ramach konkursu Lodołamacze 2014Brązowy medal w Konkursie Lodołamacze 2014. Kapituła Konkursu Regionu Śląskiego przyznała III miejsce Fundacji Widzialni w kategorii Instytucja, za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Zdaniem Kapituły działalność Fundacji Widzialni na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.

Przedstawiciele Fundacji podczas gali wręczenia nagród Przyjaciel CSR 2015

Fundacja otrzymała wyróżnienie i zaszczytny tytuł „Przyjaciela CSR 2015”, przyznawane przez Orange Polska dla osób i instytucji, które w szczególny sposób wspierały realizację idei CSR firmy. Wspólnie podejmowane działania to ważny krok w kierunku dostępności, poprawy jakości życia i funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnościami.

Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Fundacja uczestniczyła w pracach nad Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Dzięki staraniom Fundacji i innych zaangażowanych organizacji powstało rozporządzenie, które zobowiązuje wszystkie instytucje realizujące zadania publiczne do dostosowania swoich serwisów www do 2015 roku dla potrzeb osób wykluczonych.

Okładka Podręcznika dobrych praktyk WCAG 2.0

Eksperci Fundacji są autorami pierwszego w Polsce Podręcznika dobrych praktyk WCAG 2.0, skierowanego do administratorów stron internetowych, webmasterów oraz każdego zainteresowanego działaniami zmierzającymi do umożliwienia jak najszerszego dostępu do stron internetowych. Podręcznik powstał we współpracy z Orange Polska i pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Uniwersytetu Śląskiego, został wydany przez PWN w 2013 roku (ISBN 978-83-01-16873-5).

Logo Orange Polska

Orange Polska jest Partnerem Fundacji i wspiera jej działania statutowe. Dzięki współpracy, jak wykazał audyt wewnętrzny, serwis Orange Polska jest najbardziej dostępnym dla osób o specjalnych potrzebach z całej grupy Orange na świecie.

Logo Uniwersytetu Śląskiego

Uniwersytet Śląski oraz Fundacja opracowali i powołali nowy kierunek studiów „Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia” . Kierunek kształci przyszłych specjalistów z zakresu włączenia cyfrowego i społecznego.

Wspólnie z Uniwersytetem Śląskim Fundacja opracowała kompleksową metodologię badania stron internetowych w oparciu o standard WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).

Fundacja wraz z Szerokim Porozumieniem na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jest organizatorem ogólnopolskiego Konkursu „Strona Internetowa bez Barier” adresowanego do jednostek administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz sektora komercyjnego. Jego celem jest propagowanie idei Internetu wolnego od barier i dostępnego dla wszystkich. Wzrastająca wciąż liczba instytucji biorących w nim udział świadczy o randze przedsięwzięcia oraz skutecznej promocji tworzenia stron zgodnie ze standardami WCAG, a tym samym o skuteczności tych działań.
Wsparciem wydarzenia jest całoroczna kampania promocyjna oraz konferencja Cyfrowo wykluczeni z udziałem przedstawicieli ministerstw, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych. Zarówno konkurs jak i konferencja są objęte patronatami: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Informacje o Fundacji Widzialni w PJM Dostepni

Fundacja współtworzy partnerstwa i szerokie koalicje na rzecz włączenia cyfrowego:

 • współtworzy „Szeroką Koalicję na Rzecz Umiejętności Cyfrowych” zainicjowaną przez polskiego Lidera Cyfryzacji,pod Patronatem Prezydenta RP, którego celem jest inicjowanie oraz wspieranie działań prowadzących do powszechnej edukacji cyfrowej, promowanie dobrych praktyk oraz upowszechnianie technologii cyfrowych w Polsce.
 • Fundacja Widzialni w ramach Szerokiego Porozumienia na Rzecz umiejętności cyfrowych, zainicjowała powstanie Grupy ds. dostępności zasobów internetowych. Celem powołanej grupy jest wskazywanie dobrych praktyk w zakresie przygotowywania treści internetowych dostępnych dla wszystkich użytkowników niezależnie od wieku, niepełnosprawności, sprzętu i oprogramowania. Promowanie rozwiązań zwiększających dostęp do zasobów internetowych, organizowanie warsztatów i seminariów z zakresu włączenia cyfrowego oraz przygotowywanie rekomendacji dla Rady Cyfryzacji powołanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
 • aktywnie działa jako członek Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ "Dojrz@łość w sieci" zainicjowanej przez UPC Polska wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem projektu jest zjednoczenie firm, organizacji pozarządowych, urzędów i instytucji na rzecz zachęcenia osób starszych do aktywnego korzystania z Internetu.
 • zainicjowała partnerstwo „Telewizja bez Barier” wspólnie z Telewizją Polską S.A., Polskim Związkiem Głuchych i Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym, którego celem jest zwiększenie oferty programowej TVP dostępnej dla osób niepełnosprawnych
 • zainicjowała Porozumienie Trójstronne pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, Microsoft Polska i Fundacją Widzialni. Organizacje zobowiązały się do promowania dobrych praktyk związanych z włączeniem cyfrowym.
 • „Certyfikat bez Barier” adresowany do telekomów jest wynikiem współpracy Fundacji z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Certyfikat jest przyznawany tym operatorom, którzy uwzględniają w swojej ofercie i działaniach osoby o specjalnych potrzebach.
 • jest członkiem założycielem Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, inicjatywy zrzeszającej organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, placówki naukowe i uczelnie oraz przedstawicieli sektora komercyjnego, której celem jest szeroko pojęta promocja standardów dostępności w przestrzeni elektronicznej, prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi dotyczącymi dostępu do informacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
 • jest członkiem EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES w ramach, której zajmuje się transferem i wymianą wiedzy i doświadczeń państw w Unii Europejskiej.
 • współpraca ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, w zakresie propagowania idei Internetu dostępnego dla wszystkich, pomoc w rozpowszechnianiu tworzenia dostępnych stron internetowych.

Fundacja realizuje wieloletnie projekty

Projekty z Funduszy UE:

 • Projekt Innowacyjny w ramach priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „E–learning na rzecz osób niewidomych i niedowidzących” mający na celu aktywizacje osób z niepełnosprawnością wzroku na otwartym rynku pracy.
 • W ramach priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Dostępni dla Ciebie” mającego na celu aktywizację zawodową i dostarczenie kompetencji pozwalających na podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne.
 • W partnerstwie z UM Częstochowa realizuje Projekt Innowacyjny "Samorząd - NGO - dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych" w ramach Priorytetu V, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora. Celem projektu jest opracowanie przetestowanie i wdrożenie standardów przekazywania zadań publicznych w obszarze bezdomności.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji:

 • Polska Akademia Dostępności jest projektem realizowanym przez Fundację Widzialni, dofinansowanym ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego: Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Celem projektu jest podniesienie świadomości i wiedzy twórców stron www, administratorów i redaktorów treści na temat dostępności do zasobów cyfrowych.Kontakt

Fundacja Widzialni
ul. Warszawska 53
42-202 Częstochowa

nr tel: 34 325 40 41
e-mail: biuro@widzialni.org

Czytaj więcej O fundacji

Społeczności