Europejski Akt o Dostępności, mający na celu standaryzację cyfrowej dostępności w Unii Europejskiej, wprowadza kluczowy wymóg - obowiązek tworzenia Deklaracji Zgodności z normami dostępności.

Każdy produkt i usługa objęte tym aktem będą musiały spełniać te kryteria od momentu wdrożenia odpowiednich przepisów w każdym kraju członkowskim UE.

Deklaracja zgodności z wymogami dostępności będzie stanowić oficjalne pisemne oświadczenie producenta lub dostawcy (papierowe lub elektroniczne), potwierdzające zgodność danego produktu z określonymi standardami dostępności cyfrowej. W praktyce oznacza to, że osoby z różnymi rodzajami potrzeb, zwłaszcza szczególnymi, takie jak np. osoby niewidome, niedowidzące, czy osoby z ograniczeniami ruchowymi, powinny móc swobodnie korzystać z tych produktów.

W przypadku, gdy dla danego produktu przepisy prawa wymagają sporządzenia więcej niż jednej deklaracji zgodności, jest sporządzana jedna deklaracja zgodności uwzględniająca wszystkie wymagania, wynikające z tych przepisów prawa wraz ze wskazaniem tych przepisów.

Takie oznakowanie CE, uwzględniające standardy dostępności, umieszczone w sposób widoczny, czytelny i trwały na produkcie, tudzież jego tabliczce znamionowej (lub opakowaniu), będzie świadczyć o tym, że produkt został zaprojektowany i przygotowany w taki sposób, aby umożliwić swobodny dostęp oraz korzystanie z niego osobom z różnymi rodzajami potrzeb, przede wszystkim osobom niepełnosprawnym. Poprzez umieszczenie znaku CE na wyrobie, producent przejmuje odpowiedzialność, że ten produkt spełnia wszystkie wymagania prawne, w tym regulacje o dostępności.

W sytuacji, gdy w wyniku dokonania oceny, producent nie jest obowiązany do spełniania wymagań dostępności, w deklaracji zgodności zawiera się informacje, które to wymagania dostępności nie są spełnione.

Deklaracja zgodności będzie zatem jednym z kluczowych narzędzi w procesie zapewniania dostępności cyfrowej produktów i usług oraz będzie służyć jako punkt odniesienia dla konsumentów oraz instytucji nadzorujących w zakresie zgodności produktów z obowiązującymi standardami.

Wprowadzenie Deklaracji Zgodności, może na pierwszy rzut oka wydawać się dodatkowym, mało przydatnym i wreszcie kłopotliwym obciążeniem finansowym, organizacyjnym i technicznym. Jednakże, po analizie przesłanek stojących u podstaw regulacji dostępności, dochodzimy do wniosku, że inwestycja w dostępność cyfrową może przynieść znaczne korzyści zwłaszcza w dłuższej perspektywie.

Po pierwsze, spełnienie standardów dostępności może zwiększyć zasięg rynkowy producenta, umożliwiając dotarcie do szerszego grona odbiorców, włączając w to osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze.

Po drugie, w warunkach rosnącej konkurencji i dużej liczby nowych produktów, posiadanie "certyfikatu dostępności" stanie się elementem przewagi konkurencyjnej.

Po trzecie zaś, dla konsumentów, Deklaracja Zgodności produktu będzie sygnałem jakości produktu czy usługi, wskazującym przewagę nad innymi opcjami i pozwoli konsumentom na szybką ocenę dostępności bez konieczności dokonywania wnikliwej analizy oferty.

Podsumowując, wdrażanie Deklaracji Zgodności nie jest jedynie kaprysem czy dodatkową formą obciążenia administracyjnego dla firm. To istotny krok w kierunku eliminacji barier cyfrowych i zapewnienia równego dostępu do technologii (w przypadku produktów cyfrowych) dla wszystkich użytkowników.

W dłuższej perspektywie może przynieść liczne korzyści, zarówno dla użytkowników, jak i dla producentów, poprzez zwiększenie obrotów, wyróżnienie się na rynku, poprawę wizerunku i w końcu zgodność z przepisami prawnymi.