Deklaracja dostępności to dokument o dostępności strony www lub aplikacji mobilnej, którego umieszczanie w internecie wymaga ustawa o dostępności cyfrowej. Deklarację sporządza się wg wzoru Ministerstwa Cyfryzacji dla każdej strony www i aplikacji mobilnej podmiotu publicznego. Deklaracja musi zostać opublikowana w wersji elektronicznej, w dostępny sposób, nawet jeśli dotyczy strony www, która nie spełnia standardu. Każdego roku, do końca marca oraz po każdej większej przebudowie www deklarację trzeba zaktualizować. Za jej brak lub niekompletność grozi nawet do 5000 zł kary.

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało właśnie polski szablon deklaracji dostępności. Zobacz, co koniecznie powinno znaleźć się w deklaracji.

Przede wszystkim właściciel strony www lub aplikacji musi określić status jej zgodności z normą EN 301 549 V2.1.2. (WCAG 2.1. AA). Jeśli strona nie jest całkowicie zgodna z wytycznymi, a takich w Polsce będzie większość, trzeba opisać niezgodności i wskazać wszystkie wyłączenia, takie jak okresy przejściowe przewidziane ustawą np. w przypadku multimediów. Jeśli strona jest niezgodna, trzeba wymienić i opisać powody niezgodności, którymi mogą być np. kolizja przepisów, nieproporcjonalne obciążenie finansowe lub przewidziane prawem wyłączenie. W każdym z tych wypadków należy wskazać alternatywy sposób dostępu do treści.

W deklaracji dostępności trzeba opisać metodę analizy dostępności i podać link do tego opisu. Mogą to być analiza własna np. wspomagana narzędziami automatycznymi, albo zlecony zewnętrznie audyt oparty na analizie eksperckiej oraz testach z osobami z niepełnosprawnością. Ważne, by w dokumencie znalazł się opis sposobu wykonanej analizy. Zawsze też trzeba podać datę ostatniego przeglądu. Do deklaracji dostępności załącza się - jeśli były wykonane - raport z audytu zewnętrznego oraz analizę na temat niedostępności spowodowanej nieproporcjonalnym obciążeniem finansowym.

W deklaracji wymagane jest także podanie danych kontaktowych do koordynatora dostępności w instytucji oraz opis procedury zgłaszania wniosków z żądaniem zapewnienia dostępności wraz z informacjami o postępowaniu odwoławczym przed sądem administracyjnym. W tym wypadku wzór podaje gotową formułę.

Dodatkowo polskie prawo wymaga podania dat premierowej publikacji i ostatniej znaczącej dla dostępności przebudowy strony internetowej lub aplikacji mobilnej oraz zamieszczenia informacji o zastosowanych skrótach klawiszowych i linku do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja zawiera informacje nie tylko o stronie internetowej, ale także o urzędzie, dostępie do tłumacza języka migowego, koordynatorze dostępności i procedurach odwoławczych. Konieczne jest przygotowanie informacji o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych oraz o dostępie do tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o tym jak z niego korzystać.

Polski wzorzec deklaracji precyzuje co dokładnie powinien zawierać opis dostępności architektonicznej. W dokumencie muszą znaleźć się takie informacje jak:

  • opis wejścia do budynku, w tym przechodzenia przez kontrolę, korytarzy, schodów i wind, dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne),
  • lokalizacji i zasad korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  • a także informacje o prawie wstępu z psem asystującym (i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach).

W deklaracji można umieścić też dodatkowe, nieobowiązkowe informacje i deklaracje. Przykłady takich informacji podajemy za Ministerstwem Cyfryzacji:

  • Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA,
  • Zapewniamy informacje przetłumaczone na polski język migowy,
  • Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych
  • Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo itp.,

Poza tym deklaracja dostępności może zawierać również inne, użyteczne dla odbiorców informacje, które można dodawać wg uznania.

Do dokumentu z wymaganiami technicznymi Ministerstwo Cyfryzacji dołączyło przykładowy plik html deklaracji, z którego można skorzystać.

Więcej o Ustawie o dostępności cyfrowej w artykule – Ustawa o dostępności cyfrowej w pytaniach i odpowiedziach.

Autorka

Monika Szczygielska jest ekspertką Fundacji Widzialni i szefową zespołu Dostępni.eu. Specjalizuje się w prawnych aspektach dostępności, dostępności wydarzeń i dostępności multimediów.