Prezentujemy Państwu wyniki pierwszego z cyklu sześciu, zaplanowanych na ten rok przez Fundację Widzialni, raportów. Badanie otwiera ranking dostępności stron WWW wybranych firm ubezpieczeniowych.

Komunikacja bez barier, dostępna dla wszystkich użytkowników w Sieci nabiera szczególnego znaczenia, gdy mówimy o firmach oraz instytucjach funkcjonujących w obszarze tzw. użyteczności publicznej.

3 maja bieżącego roku Komisja Europejska ogłosiła kompromis w sprawie dostępności publicznych stron internetowych. Europejski Akt w sprawie dostępności EAA (European Accessibility Act), to dokument regulujący kwestię wymogów dla kluczowych usług i urządzeń z branż takich jak bankowość, transport, telekomunikacja, czy sprzedaż przez Internet.

Po formalnym zatwierdzeniu dokumentu przez Parlament Europejski i Radę, zostanie on następnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym. Od tego momentu państwa członkowskie będą miały 21 miesięcy na transpozycję tekstu do swojego ustawodawstwa krajowego. W praktycznym ujęciu oznacza to obowiązek dostosowania do wymogów dostępności zarówno stron WWW, jak i aplikacji mobilnych podmiotów prowadzących działalności w kluczowych sektorach.

Ze względu na nowe regulacje prawne, postanowiliśmy rozszerzyć zakres dotychczas prowadzonych badań dostępności stron, kładąc większy niż dotychczas nacisk, również na sektor prywatny.

Osoby niewidome i niedowidzące oraz eksperci z dziedziny dostępności stron internetowych przebadali dziewięć serwisów internetowych, wiodących firm ubezpieczeniowych w Polsce. Sprawdzano kluczowe elementy, jak m.in. współczynnik kontrastu, poprawność linków, formularzy, opis elementów graficznych, poprawność HTML.

Wśród objętych badaniem firm ubezpieczeniowych znalazły się serwisy:

 • Allianz
 • PZU
 • Compensa
 • WARTA
 • UNIQA
 • METLIFE
 • AVIVA
 • Prudential
 • AXA

Wyniki raportu wyżej wymienionych firm ukazują nienajlepszy w tej kategorii usług publicznych stan dostępności serwisów WWW. Najwyższą notę otrzymały www.prudential.pl oraz www.allianz.pl, co jednak nie pozwala określić tych serwisów jako dostępnych. Wszystkie serwisy objęte badaniem, nie przekroczyły bowiem progu oceny niedostatecznej. Ostatnie miejsce w rankingu zajął portal www.compensa.pl otrzymując jedynie 10 punktów, na 46 możliwych do zdobycia.

Plansza z wynikami rankingu wybranych firm ubezpieczeniowych

Wśród najczęściej pojawiających się błędów ujawnionych podczas badania wymienić należy słabo widoczny lub całkowity brak fokusa, który uniemożliwia obsługę serwisu za pomocą klawiatury. Nagminnie pojawiały się również: niewystarczający kontrast, brak opisów alternatywnych grafik umieszczonych na stronach, czy błędy w kodzie HTML. Obsługę większości stron zdecydowanie utrudniały nieprawidłowa struktura i hierarchia nagłówków. Na dwóch spośród badanych stron pojawił się również rażący błąd polegający na niewłaściwej deklaracji języka dokumentu, który dla wersji polskiej ustawiony został na język angielski. W związku z tym, wszystkie treści (w j. polskim) odczytywane są przez programy czytające, jak gdyby były w j. angielskim, czyniąc tekst całkowicie niezrozumiałym.

Wyniki rankingu dostępności wiodących firm ubezpieczeniowych w Polsce
StronaPunktacja%Ocena
www.prudential.pl 25 54 niedostateczny
www.allianz.pl 23 50 niedostateczny
www.uniqa.pl 22 48 niedostateczny
www.axa.pl 20 43 niedostateczny
www.warta.pl 20 43 niedostateczny
www.pzu.pl 18 39 niedostateczny
www.aviva.pl 17 37 niedostateczny
www.metlife.pl 16 35 niedostateczny
www.compensa.pl 10 22 niedostateczny

Agenda ocen:

 • 0-32 niedostateczna
 • 33-38 dostateczna
 • 39-43 dobra
 • 44-46 bardzo dobra

Wyniki rankingu nie napawają optymizmem, przedstawiając niezadowalający stan dostępności stron WWW wiodących ubezpieczycieli w Polsce. Z wieloletniego doświadczenia Fundacji Widzialni wynika jednak, że jest to stan jedynie wyjściowy, który możemy zmienić poprzez pracę i zaangażowanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i zarazem społecznym.

Kiedy po raz pierwszy w Raporcie Otwarcia Fundacja zbadała dostępność serwisów administracji publicznej jej poziom był zatrważający, wynosił bowiem jedynie 1,7%. Do roku 2016 dostępność tych stron WWW wzrosła do niecałych 23%, to wciąż za mało, jednak różnica jest znacząca. Warto zaznaczyć, że niektóre instytucje odnotowały ogromny postęp zmieniając swoje serwisy nie do poznania w przeciągu zaledwie roku pracy nad ich dostępnością.

To od Nas zależy, czy wśród swoich klientów będziemy chcieli dostrzec również tych z niepełnosprawnościami, czy osoby starsze o podobnych potrzebach w zakresie dostępności. Dotyczy to szczególnie sektora prywatnego, ponieważ  otwarcie się na potrzeby szerszego grona odbiorców świadczonych usług, w tym na potrzeby osób z niepełnosprawnością, to nowi klienci. Z dostępnej oferty korzystać mogą również pozostałe osoby, które stają w obliczu wyzwań związanych z wypadkiem, tymczasową chorobą lub trudnymi warunkami, takimi jak słabe oświetlenie lub duży hałas. To większa konkurencyjność świadczonych usług, umożliwiająca szerszą promocję. Podjęcie działań już teraz, pozwoli również na wcześniejsze dostosowanie do wymogów, nad którymi obecnie trwają prace w Unii Europejskiej. Wybór należy jednak do samych zainteresowanych.